Error
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed

TRC-HS News

ข่าวสาร และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมเสนอผลการศึกษาและทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมเสนอผลการศึกษาและทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการประชุมเสนอผลการศึกษาและทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ "Health Screening" ในประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ "Health Screening" ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการประชุมทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"  ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดประชุมนำเสนอผลงานสรุปโครงการการพัฒนาต้นแบบของแบบสำรวจคุณภาพบริการสุขภาพในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการระดับประเทศ สำหรับการรับบริการภาครัฐ

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดประชุมนำเสนอผลงานสรุปโครงการการพัฒนาต้นแบบของแบบสำรวจคุณภาพบริการสุขภาพในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการระดับประเทศ สำหรับการรับบริการภาครัฐ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดการประชุมนำเสนอผลงานสรุปโครงการการพัฒนาต้นแบบของแบบสำรวจคุณภาพบริการสุขภาพในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการระดับประเทศ สำหรับการรับบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการ "Quality of Medical Care Survey"

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ครั้งที่1/2558

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ครั้งที่1/2558

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้มีจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงานวิจัย ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมศึกษาศึกษาภมรสถิตย์ ตึกอปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมกำหนดโจทย์การพัฒนา "Hospice Care" ในประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ประชุมกำหนดโจทย์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการประชุมเพื่อกำหนดโจทย์การพัฒนา "Hospice Care" ในประเทศไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ อาทิเช่น สวรส. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลองค์การมหาชน โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น โดยมีประเด็นการร่วมประชุมเพื่อกำหนดโจทย์การพัฒนา “Hospice Care” ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Tuesday, 17 June 2014. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การนำเสนอความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 13 June 2015. Posted in TRC-HS News, News

การนำเสนอความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ สวรส.

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ในระยะเวลา 3 ปีแรก ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ สวรส.  ณ ห้องประชุม 801/7 B ตึก อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมฟังการรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 13 June 2015. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งที่ 1 นั้นได้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยฯ โดยบูรณนาการเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีรายละเอียด และกำหนดการดังนี้

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 21 - 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ “20th International Forum on Quality & Safety in Healthcare 2015” และร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “Engaging workshop using the TQA assessment: A case of KCMH, Thailand”

ศูนย์วิจัยฯ จัดการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย โดยบูรณนาการร่วมกับงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ จัดการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย โดยบูรณนาการร่วมกับงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย โดยบูรณนาการเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” (Imagination for Quality) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยฯ จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อดังนี้

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดงานประชุมเรื่อง “ASEAN Integration: Health Impacts and Future Prospects” ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดงานประชุมเรื่อง “ASEAN Integration: Health Impacts and Future Prospects” ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.30-17.30 น. HealthSpace.Asia ร่วมกับ มูลนิธิ Rockefeller, ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) คณะแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Global Health Action Journal ร่วมกันจัดการประชุมเรื่อง “ASEAN Integration: Health Impacts and Future Prospects”. ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015 ณ ห้อง Lotus Suite 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ไปร่วมนำเสนอผลงานในงาน ประชุมวิชาการ 3rd the Global Symposium on Health System Research ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ไปร่วมนำเสนอผลงานในงาน ประชุมวิชาการ 3rd the Global Symposium on Health System Research ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 30 กันยายน –3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ไปร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 3rd the Global Symposium on Health System Research ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ โดยหัวข้อที่ไปนำเสนอผลงานวิชาการ มีดังต่อไปนี้

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ" ร่วมด้วย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, นพ.ภูษิต ประคองสาย และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำศูนย์วิจัยฯ ในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำศูนย์วิจัยฯ ในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือสถาบัน ร่วมกับองค์กรภาคี จัดการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เน้นการนำเสนอคุณค่างานวิจัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป ภายในงานประกอบด้วยเวทีวิชาการที่เป็นสถานการณ์สุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิเรื่องสุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน เรื่องทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ เรื่อง R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร เรื่องงานวิจัยเขตสุขภาพปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร ฯลฯ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย การนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ แนะนำศูนย์วิจัยฯ และรับสมัครเครือข่ายนักวิจัยในงานด้วย

[12 3 4  >>  

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us