Error
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed
 • Copy failed

TRC-HS News

ข่าวสาร และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 30 August 2014. Posted in TRC-HS News, News

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Tuesday, 05 August 2014. Posted in TRC-HS News, News

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Saturday, 26 April 2014. Posted in TRC-HS News, News

ประชุมทบทวนงานวิจัย

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Saturday, 26 April 2014. Posted in TRC-HS News, News

ประชุมทบทวนงานวิจัย

สืบเนื่องจากการประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเสนอโครงการที่คณะทำงานสนใจและเห็นถึงความสำคัญของประเด็นศึกษา คือเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Saturday, 26 April 2014. Posted in TRC-HS News, News

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดประชุม “คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Saturday, 26 April 2014. Posted in TRC-HS News, News

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Monday, 23 December 2013. Posted in TRC-HS News, News

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคุณมโน มณีฉาย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Information relationship Patterns among Staff of Local Health and Non-Health Organizations in Thailand ในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Sunday, 24 November 2013. Posted in TRC-HS News, News

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง "Responses to the Year 2011 N ISQUA 2011 Major Flood Incident in Thailand : A Case Study of a Tertiary-Care Hospital in Bangkok" ในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 : Quality and Safety in Population Health and Healthcare ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสำหรับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่เน้นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาประชากรในภาพรวม

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Sunday, 24 November 2013. Posted in TRC-HS News, News

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ นิชนันท์ กิจรานันทน์ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Surgical Techniques and Tools for Osteoarthritis of the Knee : An Updated Literature Review" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  (The 35th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 2013) ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

Written by ขวัญข้าว พลเพชร on Sunday, 24 November 2013. Posted in TRC-HS News, News

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์, นายวิธวินท์ จงจตุพร และนางสาวณิชา จารุพาณิช ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัล Patil Award Winner for Oral Presentation ในสาขา Curriculum planning จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "ASEAN Economic Community (AEC) and Medical Qualification Research"  ในการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Friday, 13 September 2013. Posted in TRC-HS News, News

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2556 ที่ผ่าน ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ CAST 2013 Kyoto Japan The 13 Congress of the Asian Society : From Asia to the World - Message for the future ณ ศูนย์ประชุม  Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น โดยดร.นพ.กฤษณ์ และคณะ ได้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบของ poster presentation ในหัวข้อเรื่อง Potential Impact of Thai kidney Transplant Program on Immunosuppressive Utilization : An Analysis of National Transplant Registry

เสวนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในทัศนคติของขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Friday, 13 September 2013. Posted in TRC-HS News, News

เสวนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในทัศนคติของขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพุธที่ 4  กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดงานประชุมเสวนาเพื่ออภิปรายในหัวข้อ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ในทัศนคติของขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในอนาคต ดังลำดับต่อไปนี้

กิจกรรมเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลเพื่อพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Friday, 13 September 2013. Posted in TRC-HS News, News

กิจกรรมเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลเพื่อพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

จากงานศึกษาการใช้คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในการดำเนินการที่ผ่านมา นักวิจัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และได้เยี่ยมสำรวจผลการพัฒนาตามการใช้ประโยชน์มาตรฐานของโรงพยาบาล 6 แห่ง

งานประชุมพัฒนากรอบงานวิจัยบุคลากรในระบบบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Friday, 13 September 2013. Posted in TRC-HS News, News

งานประชุมพัฒนากรอบงานวิจัยบุคลากรในระบบบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องแก้วกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้ เดิม) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดงานประชุม"พัฒนากรอบงานวิจัยบุคลากรในระบบบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัย" เพื่อระดมสมองในการกำหนดหัวข้อวิจัยที่สำคัญ และชักชวนนักวิจัยที่มีความสนใจในงานวิจัยมาหารือร่วมกันภายใต้ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกจากหกประเด็นวิจัยหลักที่ควรมีการขับเคลื่อนในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย โดยมีลำดับการประชุม ดังนี้

การประชุมทีมโรงพยาบาลกรณีศึกษาในโครงการศึกษารูปแบบการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สำคัญและพบบ่อย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Monday, 19 August 2013. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมทีมโรงพยาบาลกรณีศึกษาในโครงการศึกษารูปแบบการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สำคัญและพบบ่อย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) ได้จัดให้มีการประชุมทีมโรงพยาบาลกรณีศึกษาในโครงการศึกษารูปแบบการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สำคัญและพบบ่อย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

[12 3  >>  

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us