งานวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และงานวิจัยของเครือข่าย

Written by on 19 May 2013

ชื่องานวิจัย
โครงการนิสิตและนักศึกษาแพทย์เพื่อระบบและบริการสุขภาพ The Medical Students for Health Systems and Services: MS-HSS
แผนปฏิบัติการการจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนงานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพระดับชาติ
โครงการการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลและบริการสุขภาพ สำหรับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1
โครงการผลงานวิจัยระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของประเทศไทยภายใน 10 ปี
โครงการวิจัย Roles, Function, Structure and Mechanism of the National Clearing House, Thailand
โครงการศึกษารูปแบบการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สำคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาลกรณีศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

งานวิจัยของเครือข่ายศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ชื่องานวิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบทเรียนสำหรับประเทศไทย

บทความงานวิจัยล่าลุดและความเคลื่อนไหว