ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เชิญประชุมกลุ่มผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้ "โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospicecare) ในประเทศไทย"

Published in TRC-HS News

‘หมอปิยะสกล’ เผยไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 4 แสนล้านบาท เฉพาะค่ายา 1.4 แสนล้านกว่าบาท สนับสนุนองค์การเภสัชกรรม บูรณาการความร่วมมือรัฐ เอกชน เร่งรัดพัฒนางานวิจัยด้านยา วัคซีน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน มั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและผลิตยา

Published in Other News