TRC-HS News

TRC-HS News (2)

ข่าว กิจกกรม การประชุม ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Center for Health Services System : TRC-HS)

คณะผู้วิจัย - รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, ดร.สุวารี   เจริญมุขยนันท, ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง

30 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ประชาชนคนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพในระดับต่างๆ มากขึ้น แนวโน้มสถิติการใช้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงขึ้นโดยลำดับ   โดยเฉพาะตั้งแต่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไทยทุกคน     ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น   โดยมีผู้ศึกษาและทำการสำรวจความพึงพอใจกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เป็นการดำเนินการภายในขององค์กร เช่น โรงพยาบาลต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ หรือในรูปแบบงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์หรือเป็นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการสำรวจในภาพรวมโดยหน่วยงานในระดับประเทศ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพทุกปี โดยมอบหมายสำนักวิจัยภายนอกให้ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เชิญประชุมกลุ่มผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้ "โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospicecare) ในประเทศไทย"