• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 8

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Author Super User

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Author Super User

สืบเนื่องจากการประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเสนอโครงการที่คณะทำงานสนใจและเห็นถึงความสำคัญของประเด็นศึกษา คือเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

Author Super User

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดประชุม “คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคุณมโน มณีฉาย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Information relationship Patterns among Staff of Local Health and Non-Health Organizations in Thailand ในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง "Responses to the Year 2011 N ISQUA 2011 Major Flood Incident in Thailand : A Case Study of a Tertiary-Care Hospital in Bangkok" ในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 : Quality and Safety in Population Health and Healthcare ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสำหรับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่เน้นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาประชากรในภาพรวม

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

Author Super User

เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ นิชนันท์ กิจรานันทน์ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Surgical Techniques and Tools for Osteoarthritis of the Knee : An Updated Literature Review" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  (The 35th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 2013) ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์, นายวิธวินท์ จงจตุพร และนางสาวณิชา จารุพาณิช ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัล Patil Award Winner for Oral Presentation ในสาขา Curriculum planning จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "ASEAN Economic Community (AEC) and Medical Qualification Research"  ในการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

Other News

8 องค์กรสุขภาพ เสนอบอร์ด อภ.ชุดใหม่แก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน

8 องค์กรสุขภาพ เสนอบอร์ด อภ.ชุดใหม่แก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน

Author Super User

8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ เสนอบอร์ด อภ.ชุดใหม่แก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน ผลิตยาจำเป็นให้เพียงพอ เปิดใช้งานโรงงานผลิตยารังสิตเพื่อทดแทนโรงงานผลิตยาพระรามหกที่ปิดซ่อม ตั้งกรรมการสอบการเช่ารพ.มหาสารคามอินเตอร์เป็นศูนย์ล้างไต เดินหน้าโรงงานวัคซีนทับกวางโดยด่วน เพื่อคืนความมั่นคงทางยาให้ไทย

เครือข่ายผู้เสียหายการแพทย์ จี้คสช.ระงับนโยบายรักษาฉุกเฉินชั่วคราว

เครือข่ายผู้เสียหายการแพทย์ จี้คสช.ระงับนโยบายรักษาฉุกเฉินชั่วคราว

Author Super User

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ฯ บุกยื่นหนังสือ สปสช.- กรรมการสิทธิฯ เสนอระงับนโยบายรักษาฉุกเฉินชั่วคราว หลังดำเนินนโยบาย 2 ปีปัญหาเพียบ ผู้ป่วยและญาติถูก รพ.เอกชนเรียกเก็บค่ารักษา แถมถูกฟ้อง พร้อมขอเยียวยาผู้ป่วยที่จ่ายเงินไปแล้ว ด้าน “หมอวินัย” รับเรื่องนำเสนอต่อรัฐ เหตุเป็นนโยบายรัฐ สปสช.ไม่มีอำนาจ พร้อมรับนโยบายมีปัญหา อยู่ระหว่างร่วมมือ 3 กองทุน ชง คสช.ออกกฎหมายห้าม รพ.เรียกเก็บค่ารักษา

หมอบัญชายัน ไม่ยุบกองทุนย่อย แต่จะบูรณาการ ไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน

หมอบัญชายัน ไม่ยุบกองทุนย่อย แต่จะบูรณาการ ไม่กระทบผู้ป่วยแน่นอน

Author Super User

สธ.เผยการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ 2558 ไม่กระทบผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง ยืนยันได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม การปรับระบบการบริหารการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ลดความซ้ำซ้อน ความสิ้นเปลือง  

สธ.จี้สปสช.ตั้งกองทุนบัตรทองระดับเขต ปรับงบรายหัวเหลือ 4 รายการ

สธ.จี้สปสช.ตั้งกองทุนบัตรทองระดับเขต ปรับงบรายหัวเหลือ 4 รายการ

Author Super User

สธ.ยื่นข้อเสนอบริหารงบบัตรทองปี 58 เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินการคลัง บอร์ด สปสช. เสนอตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขตเพื่อจัดสรรเงินบัตรทองรายเขต ให้มีงบบริหารจัดการกลางระดับเขต 20% ส่วนอีก 80% เป็นงบตามภาระค่าใช้จ่ายหน่วยบริการ และงบเหมาจ่ายรายหัวปรับการจัดสรรใหม่ให้เหลือ 4 รายการ

ภาคประชาชนค้านข้อเสนอ สธ. ยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบผู้ป่วย

ภาคประชาชนค้านข้อเสนอ สธ. ยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบผู้ป่วย

Author Super User

“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ยื่นหนังสือค้านข้อเสนอสธ. หลังสธ.เดินหน้าไม่เลิก ส่งหนังสือถึงสปสช.ขอชงคณะอนุการเงินการคลังฯ พิจารณาจัดสรรงบปี 58 ส่งตรงยังเขตบริการสุขภาพ พร้อมยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบหน่วยบริการและประชาชน แถมผิดหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้หากเดินหน้าประชาชน 49 ล้านคนค้านแน่นอน ด้าน “นิมิตร์” ยันกองทุนเฉพาะโรค ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา แถมลดภาระ รพ. เผยปี 58 เตรียมจัดงบรวมจัดซื้อยามะเร็ง ขณะที่ “แพทย์ชนบท” ระบุ สธ.เดินหน้าเขตบริการสุขภาพ ผิดข้อตกลง คสช.เดินหน้า “เขตสุขภาพประชาชน” ไม่ฟังเสียงประชาชน พร้อมหวั่นหาก ปลัด สธ. นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. วุ่นแน่ เชื่อประชาชนแต่งดำทั้งประเทศ

หมอเจตน์เสนอแปรญัตติเพิ่มงบบัตรทอง หลังได้รับงบเท่าปี 57 กังวลปชช.ไม่ได้รับบริการที่ดี

หมอเจตน์เสนอแปรญัตติเพิ่มงบบัตรทอง หลังได้รับงบเท่าปี 57 กังวลปชช.ไม่ได้รับบริการที่ดี

Author Super User

หมอเจตน์ เสนอแปรญัตติเพิ่มงบหลักประกันสุขภาพประจำปี 58 ชี้ปี 58 สำนักงบจัดสรรเท่าเดิม กังวลประชาชนจะไม่ได้รับบริการดีเท่าที่ควร เผยย้อนหลัง 4 ปี งบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเพียง 140 บ.ต่อคนต่อปีเท่านั้น ขณะที่สนช.มีมติเอกฉันท์ 183:0 รับหลักการวาระแรกงบปี 58 พร้อมตั้ง 50 กมธ.พิจารณา ก่อนเข้าวาระสอง 17 ก.ย. เรียกประชุมนัดถัดไป 21 ส.ค.นี้

ระบบการเงินการคลังที่เป็นธรรม เหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

ระบบการเงินการคลังที่เป็นธรรม เหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

Author Super User

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ : ในอดีตก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในด้านสาธารณสุขอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ภาคครัวเรือนต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อมีการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอเรื่อง “การร่วมจ่าย” ซึ่งยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคม ว่าแนวทางการบริหารจัดการการเงินการคลังแบบใดจึงจะเหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

นักวิชาการเบลเยี่ยมชื่มชมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย

นักวิชาการเบลเยี่ยมชื่มชมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย

Author Super User

นักวิชาการระบบหลักประกันสุขภาพเบลเยี่ยม ระบุ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย” เป็นต้นแบบสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้กับนานาประเทศ เหตุบริหารภายใต้งบจำกัด แต่ช่วยประชาชนเข้าถึงการรักษา พร้อมแนะรวมบริหาร 3 กองทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร แถมลดความแตกต่างสิทธิรักษาพยาบาล

ชาวอเมริกันเรียกหา ‘ระบบประกันสุขภาพแบบกองทุนเดียว’

ชาวอเมริกันเรียกหา ‘ระบบประกันสุขภาพแบบกองทุนเดียว’

Author Super User

ยากิม่า เฮอรัลด์ รีพับลิค : “เดอะ เฮลท์แคร์ มูวี่” คือสารคดีที่รวบรวมเรื่องราวการต่อสู้อันยาวนานหลายทศวรรษของการปฎิรูประบบสุขภาพในประเทศแคนาดาจนนำไปสู่การใช้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าแบบกองทุนเดียว (Single Payer)  ที่ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นจากแพทย์และโรงพยาบาลฟรี โดยใช้เงินงบประมาณอุดหนุนบริการรักษาพยาบาลของภาครัฐเป็นหลัก สารคดีชิ้นนี้ได้ถอดบทเรียน รวมถึงวิวัฒนาการของระบบสุขภาพของแคนาดาแล้วยังนำไปเปรียบเทียบกับระบบประกันสุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายเองในอเมริกาอีกด้วย นับเป็นสารคดีที่จะมาช่วยเผยมุมมองใหม่ด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่ยังไม่เคยชมไม่ควรพลาด

“ความทรงจำ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ

“ความทรงจำ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ

Author Super User

ทุกคนล้วนมีความทรงจำในอดีต มากบ้าง น้อยบ้างกันทั้งสิ้น แต่หลายคนเลือกที่จะเก็บเฉพาะความทรงจำที่ดี ที่ควรค่าแก่การจดจำไว้เท่านั้น สิ่งที่กระทบจิตใจในทางลบ หลายคนมักเลือกที่จะเก็บเฉพาะ “เหตุ” ไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำซ้ำ ส่วน “ผล” ก็ลืมๆไป เพราะเก็บไว้ในใจก็รังแต่จะทำให้จิตใจหดหู่

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us