• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 8

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จุฬาฯ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จุฬาฯ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

Author Super User

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS) เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Author Super User

สืบเนื่องจากการประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเสนอโครงการที่คณะทำงานสนใจและเห็นถึงความสำคัญของประเด็นศึกษา คือเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

Author Super User

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดประชุม “คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคุณมโน มณีฉาย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Information relationship Patterns among Staff of Local Health and Non-Health Organizations in Thailand ในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง "Responses to the Year 2011 N ISQUA 2011 Major Flood Incident in Thailand : A Case Study of a Tertiary-Care Hospital in Bangkok" ในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 : Quality and Safety in Population Health and Healthcare ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสำหรับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่เน้นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาประชากรในภาพรวม

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

Author Super User

เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ นิชนันท์ กิจรานันทน์ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Surgical Techniques and Tools for Osteoarthritis of the Knee : An Updated Literature Review" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  (The 35th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 2013) ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์, นายวิธวินท์ จงจตุพร และนางสาวณิชา จารุพาณิช ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัล Patil Award Winner for Oral Presentation ในสาขา Curriculum planning จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "ASEAN Economic Community (AEC) and Medical Qualification Research"  ในการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2556 ที่ผ่าน ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ CAST 2013 Kyoto Japan The 13 Congress of the Asian Society : From Asia to the World - Message for the future ณ ศูนย์ประชุม  Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น โดยดร.นพ.กฤษณ์ และคณะ ได้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบของ poster presentation ในหัวข้อเรื่อง Potential Impact of Thai kidney Transplant Program on Immunosuppressive Utilization : An Analysis of National Transplant Registry

Other News

ชงยุทธศาสตร์วิจัยด้านสมอง แก้ปัญหา “สุขภาพ-สังคม”

ชงยุทธศาสตร์วิจัยด้านสมอง แก้ปัญหา “สุขภาพ-สังคม”

Author Super User

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม เพื่อร่วมทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้า และเตรียมวางยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทในระดับชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (จบ)

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (จบ)

Author Super User

มติชน - ความเห็นต่างในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้เกิดความยั่งยืน ระหว่างการ "ร่วมจ่าย" กับการ "รักษาฟรี" นั้น อาจจะหาข้อสรุปที่ลงตัวได้ยาก เนื่องจากเป็นกองทุนใหญ่มีประชาชนใช้สิทธิมากกว่า 48 ล้านคน ที่สำคัญนโยบาย ที่ประกาศให้ฟรีไปแล้ว หากจะมีเรียกเก็บเงิน ในภายหลัง แม้จะเป็นจำนวนที่น้อยนิดสำหรับบางคน แต่ก็ถือว่ากระทบความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (3)

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (3)

Author Super User

มติชน- ประเด็นการร่วมจ่ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง ที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่า แท้จริงแล้ว ประชาชนกว่า 48 ล้านคน ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สมควรจะต้องร่วมจ่ายเงินบางส่วนเข้ากองทุนด้วยหรือไม่

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (2)

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (2)

Author Super User

มติชน- หลังจากมีการเปิดเผยข้อหารือระหว่างที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคม จิตวิทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งผู้บริหาร สธ.มีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 30-50 เพื่อความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (1)

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (1)

Author Super User

มติชน - ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสข่าวผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีแนวโน้มต้อง "ร่วมจ่าย" ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 30-50 ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกในสังคมอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อกังวลว่า หากเป็นจริงตามที่นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) สัดส่วนภาคประชาชน ระบุว่า ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยายามเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้สูตรดังกล่าว เท่ากับว่า คนไทยกว่า 49 ล้านคน ที่อยู่ในสิทธิบัตรทอง ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานจะได้รับผลกระทบ

การร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพทางเลือกสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

การร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพทางเลือกสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

Author Super User

ขณะนี้สังคมไทยโดยเฉพาะในแวดวงสุขภาพกำลังมีความเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องระบบการร่วมจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบพัฒนาและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ต้น ขอเสนอข้อเท็จจริงและทางเลือกสำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "ทุนทางปัญญา" สำหรับสังคมไทย ในการตัดสินใจเลือกดำเนินการในเรื่องนี้ ดังนี้

สวรส. จัดประชุมวิชาการ’57 ชูคุณค่างานวิจัย “พลิกระบบ - เปลี่ยนชีวิตคนไทย”

สวรส. จัดประชุมวิชาการ’57 ชูคุณค่างานวิจัย “พลิกระบบ - เปลี่ยนชีวิตคนไทย”

Author Super User

สวรส.จัดการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นสำคัญๆ ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้แก่ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพที่สำคัญของประเทศในระยะต่อไป รวมทั้งการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยและความคิดเห็นจากเครือข่ายวิชาการและภาคีต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ

ค้านข้อเสนอสธ.ยุบกองทุนย่อย-จี้ปลัดรับผิดชอบปล่อยสรุปประชุมร่วมจ่าย

ค้านข้อเสนอสธ.ยุบกองทุนย่อย-จี้ปลัดรับผิดชอบปล่อยสรุปประชุมร่วมจ่าย

Author Super User

บอร์ดสปสช. จี้ปลัดสธ.แสดงความรับผิดชอบเหตุปล่อยให้มีสรุปประชุมข้อเสนอการร่วมจ่าย หยุดคิดตื้นๆ ยกเลิกกองทุนย่อย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอผบ.ทร.นำเอกสารประชุมจริงมาเผยแพร่ หากไม่จริงจะหยุดวิพากษ์เรื่องนี้ทันที แนะระบุใน รธน.ให้มีกองทุนสุขภาพเดียวลดเหลื่อมล้ำ ด้านเพจแพทย์ชนบท เม้นท์แรง ‘สธ.หยุดวางยา คสช.ได้แล้ว’

พัฒนาคุณภาพระบบฉุกเฉินลดขั้นตอนแก้ปัญหาช่วยผู้ป่วย

พัฒนาคุณภาพระบบฉุกเฉินลดขั้นตอนแก้ปัญหาช่วยผู้ป่วย

Author Super User

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า คุณภาพของระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบ 3 เรื่อง คือ 1.Leading คือมีหัวหน้าที่เข้าใจเรื่องเป็นอย่างดี 2.สร้างทีมทำกระบวนการพัฒนา PDCA (Plan-Do-Check-Act) คือมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย จากนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง และ 3.Coaching ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเรื่องปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ห้ามตกหล่นและต้องป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้หมด

เตือนสธ.อย่ารวบอำนาจ ปฏิรูปสุขภาพต้องกระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วม

เตือนสธ.อย่ารวบอำนาจ ปฏิรูปสุขภาพต้องกระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วม

Author Super User

สช.เตรียมจัดเวที ลดความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข เชิญ สธ. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือพร้อมถกขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน ลดการอภิบาลโดยรัฐ เน้นบริหารแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ยึดแนวทางมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พร้อมเผย ตย.ปัญหาบริหารรวมศูนย์อำนาจทำแพทย์จบใหม่ 4 เดือน ยังรอบรรจุ ทำงานไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมกังวล สธ.เดินหน้าเขตสุขภาพ และตั้ง คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ กลายเป็นการรวบอำนาจ สร้างความขัดแย้ง

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us