• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 9

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

Author Super User

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุขในคณะแพทยศาสตร์ไทย (คศ.นส.) ในการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจน นายศีลวัน สถิตรัตนชีวิน นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

Author Super User

เมื่อวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจนนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS นำทีมโดย น.ส.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม และคณะ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อหาภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์วิจัยในอนาคต

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Author Super User

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส่ง ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS, นางสาวสมพร หุ่นเลิศ และ นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ “100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ”

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2257 ที่ผ่านมา นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง "Total knee arthroplasty in obese patients: An updated literature review" ในงานประชุม the 87th Annual Meeting of The Japanese Orthopedic Association ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Author Super User

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other News

สปสช.หารือสธ. 20-21 ต.ค.บริหารงบบัตรทองปี 58

สปสช.หารือสธ. 20-21 ต.ค.บริหารงบบัตรทองปี 58

Author Super User

สปสช.ขยายวันประชุมกับสธ.หารือการบริหารงบกองทุนบัตรทองปี 2558 เป็น 2 วัน พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาพื้นที่โดยตรง จ่อลงพื้นที่ 24 - 25 ต.ค. ที่สงขลาและปัตตานี เยี่ยมหน่วยบริการติดตามนโยบายรักษาผู้ป่วยหัวใจ ต้อกระจก

รมว.สธ.ชี้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ช่วยลดคนไข้ฟ้องหมอได้

รมว.สธ.ชี้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ช่วยลดคนไข้ฟ้องหมอได้

Author Super User

“หมอรัชตะ” ห่วงประเทศไทย “หมอ - คนไข้” ความสัมพันธ์ไม่ดี นำมาสู่การฟ้องร้องแพทย์ เหตุอธิบายอาการเจ็บป่วยการรักษาไม่ชัดเจน แนะสื่อสารด้วยใจอาทรมากขึ้น ชี้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ช่วยแก้ปัญหาได้ ลั่นจะทำ สธ. เป็นกระทรวงสีขาว ฝึกอบรมคนให้ข้อมูลคอร์รัปชัน

สธ.นำร่องจัดบริการดูแล‘ผู้ป่วยระยะสุดท้าย’ในรพ. 16 แห่ง-ขยายที่บ้าน

สธ.นำร่องจัดบริการดูแล‘ผู้ป่วยระยะสุดท้าย’ในรพ. 16 แห่ง-ขยายที่บ้าน

Author Super User

กระทรวงสาธารณสุข นำร่องจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต เช่น โรคมะเร็ง โรคไต ด้วยยา และดูแลจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ ในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 16 แห่ง พร้อมขยายทีมดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นบริการใหม่ของระบบสุขภาพประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยคลายทุกข์ทรมาน จากโลกไปด้วยรอยยิ้ม ชี้โรคที่ผู้ป่วยเผชิญทุกข์โดยเฉพาะความเจ็บปวดมากที่สุดก่อนเสียชีวิตขณะนี้คือโรคมะเร็ง มีคนไทยเสียชีวิตสูงอันดับ 1 ปีละประมาณ 60,000 ราย เฉลี่ยเสียชีวิต 1 คนทุก 8 นาที

บอร์ด สปสช.เห็นชอบแนวทางบริหารบัตรทองหนุน 10 นโยบาย รมว.สธ.

บอร์ด สปสช.เห็นชอบแนวทางบริหารบัตรทองหนุน 10 นโยบาย รมว.สธ.

Author Super User

บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “หลักการแนวทางการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ.”เน้นจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานเชิงรุก สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพคนไทย

สนช.ลงมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

สนช.ลงมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

Author Super User

ที่ประชุม สนช. มีมติเอกฉันท์ 178 เสียง รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ยกเลิกระบบใบอนุญาตประกอบอาชีพตลอดชีวิต

กพย.แนะใช้หลักการจากร่างพ.ร.บ.ยาฉบับประชาชน เป็นหลักจัดทำร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่

กพย.แนะใช้หลักการจากร่างพ.ร.บ.ยาฉบับประชาชน เป็นหลักจัดทำร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่

Author Super User

กพย.ห่วงร่าง พรบ.ยา ฉบับใหม่ เหตุขาดการรับฟังความเห็น การมีส่วนร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังบังคับใช้อาจสร้างปัญหา ไม่คุ้มครองประชาชนเท่าที่ควร แนะนำร่างพ.ร.บ.ยาฉบับประชาชน ใช้เป็นหลักการเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่จะดีกว่า

เภสัชกรกว่า 300 คนบุกอย. ค้านร่างพ.ร.บ.ยา สรุปตั้งคณะทำงานหารือ 2 สัปดาห์ต้องรู้ผล

เภสัชกรกว่า 300 คนบุกอย. ค้านร่างพ.ร.บ.ยา สรุปตั้งคณะทำงานหารือ 2 สัปดาห์ต้องรู้ผล

Author Super User

เภสัชกรทั่วประเทศกว่า 300 คน เข้าพบเลขาธิการอย. แสดงจุดยืนคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ฉบับละเลยประชาชน ห่วง 7 ประเด็นหลักทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงในการใช้ยา ทั้งสร้างความเสียหายต่อระบบยาของไทย กระทบต่อความมั่นคงทางยาและการแข่งขัน ยื่นข้อเรียกร้อง จี้อย.ถอนร่าง พ.ร.บ.ยา ออกจากการพิจารณาของสนช. และนำกลับไปพิจารณาใหม่โดยผ่านการมีส่วนร่วมให้ถูกต้อง เพื่อให้คุ้มครองประชาชนและเป็นธรรม ด้าน อย. เผยผลประชุมร่วมให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลังมีเสียงค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ให้เสร็จใน 2 สัปดาห์

ผลศึกษาชี้ระบบร่วมจ่ายออสเตรเลียอาจส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คาดไว้

ผลศึกษาชี้ระบบร่วมจ่ายออสเตรเลียอาจส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คาดไว้

Author Super User

เวบไซต์ The Conversation ออสเตรเลีย ระบุว่าจากผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยด้านเวชปฏิบัติทั่วไปจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่า ข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับระบบสุขภาพแบบประชาชนร่วมจ่าย และการเพิ่มขึ้นของเพดานชุดสิทธิประโยชน์ด้านยา อาจส่งผลกระทบด้านงบประมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากนโยบายทั้งสองข้อนี้ได้รับการประกาศใช้ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรายหัวเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่คำนวณเพิ่มตามอายุของประชากร

สร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่า : บทเรียนจากประเทศเนเธอร์แลนด์

สร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่า : บทเรียนจากประเทศเนเธอร์แลนด์

Author Super User

จัสท์ สโตล์วินเดอร์ : เว็บไซต์เดอะคอนเวอร์เซชั่น

เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสากล ประเทศออสเตรเลียนับว่ามีระบบบริการสุขภาพที่ดีและเข้มแข็งมาก แต่ล่าสุดประเทศนี้กลับต้องการยกเครื่องปฏิรูประบบสุขภาพของตนเสียใหม่ ฉะนั้น เพื่อชี้ชวนให้เกิดความคิดเห็นที่สดใหม่ต่อเรื่องนี้ เว็บไซต์ “เดอะ คอนเวอร์เซชั่น” จึงได้รวบรวมบทเรียนในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพจาก 5 ประเทศมานำเสนอ โดยจะบอกเล่าทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เพื่อช่วยดึงออสเตรเลียออกมาจากหลุมดำของการปฏิรูประบบสุขภาพ

สร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่า บทเรียนจากอังกฤษและออสเตรเลีย

สร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่า บทเรียนจากอังกฤษและออสเตรเลีย

Author Super User

เว็บไซต์ เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสากล ประเทศออสเตรเลียนับว่ามีระบบบริการสุขภาพที่ดีและเข้มแข็งมาก แต่ล่าสุดประเทศนี้กลับต้องการยกเครื่องปฏิรูประบบสุขภาพของตนเสียใหม่ ฉะนั้น เพื่อชี้ชวนให้เกิดความคิดเห็นที่สดใหม่ต่อเรื่องนี้ เว็บไซต์ “เดอะ คอนเวอร์เซชั่น” จึงได้รวบรวมบทเรียนในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพจาก 5 ประเทศมานำเสนอ โดยจะบอกเล่าทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เพื่อช่วยดึงออสเตรเลียออกมาจากหลุมดำของการปฏิรูประบบสุขภาพ

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us