• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 9

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

Author Super User

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุขในคณะแพทยศาสตร์ไทย (คศ.นส.) ในการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจน นายศีลวัน สถิตรัตนชีวิน นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

Author Super User

เมื่อวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจนนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS นำทีมโดย น.ส.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม และคณะ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อหาภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์วิจัยในอนาคต

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Author Super User

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส่ง ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS, นางสาวสมพร หุ่นเลิศ และ นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ “100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ”

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2257 ที่ผ่านมา นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง "Total knee arthroplasty in obese patients: An updated literature review" ในงานประชุม the 87th Annual Meeting of The Japanese Orthopedic Association ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Author Super User

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other News

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (2) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ “คุ้มครองแพทย์-เป็นประโยชน์ประชาชน”

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (2) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ “คุ้มครองแพทย์-เป็นประโยชน์ประชาชน”

Author Super User

“หมอสมศักดิ์” ประกาศ 10 นโยบาย “ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์” หาเสียงเลือกตั้ง “กก.แพทยสภาวาระ 58-60” ทั้งเดินหน้าขยาย ม.41 กันฟ้องหมอคดีอาญา ถอนบริการการแพทย์ออกจาก พ.ร.บ.คดีวิธีพิจารณาผู้บริโภค พร้อมทำกรอบมาตรฐานการทำงานแพทย์ รพ.รัฐ/ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิชาชีพแพทย์ ยันคุ้มครองแพทย์ แต่เป็นประโยชน์ประชาชน กันผลกระทบบริการรักษาพยาบาลในอนาคต

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (1)

เจาะลึกเลือกตั้งแพทยสภา (1)

Author Super User

7 ธ.ค.57 ช่วงเวลานี้จนถึง 20 มกราคม 2558 เป็นช่วงเวลาการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ แทนกรรมการแพทยสภาวาระ 2556-2558 ที่กำลังจะหมดวาระในปลายเดือน ม.ค.58 ที่จะถึงนี้ ประเด็นที่แต่ละกลุ่มนำมาใช้หาเสียง หลักๆ คือ ประเด็นกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหาย ที่ก่อนหน้านี้ ก็เปิดประเด็นนี้จนเป็นกระแสมาแล้ว ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ประเด็นนี้จะถูกหยิบยกมาใช้เสมอๆ สิ่งที่เกิดในปีนี้ ก็เหมือนเดจาวูเมื่อ 2 ปีก่อน

แพทยสภาแถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ปัดหาเสียงเลือกตั้ง

แพทยสภาแถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ปัดหาเสียงเลือกตั้ง

Author Super User

แพทยสภาแถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย ปัดไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา เผยเป็นปัญหามานานแล้ว ไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงนี้ เสนอทางออกขยาย ม.41 ให้ครอบคลุม 3 สิทธิ์รักษาพยาบาล ชี้เอาเงินเป็นตัวตั้งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ

มติบอร์ดสปสช.รับทราบข้อเสนอสธ.จัดสรรงบบัตรทอง ให้ทดลองคำนวณ 2 เขต เพื่อเปรียบเทียบก่อน

มติบอร์ดสปสช.รับทราบข้อเสนอสธ.จัดสรรงบบัตรทอง ให้ทดลองคำนวณ 2 เขต เพื่อเปรียบเทียบก่อน

Author Super User

มติบอร์ดสปสช.รับทราบข้อเสนอจัดสรรงบบัตรทองปี 58 จาก สธ. ให้อนุกก.ทำงานร่วมในรายละเอียดที่ สธ. เสนอและทดลองคำนวณที่เขต 2 และเขต 10 ก่อน ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดสรรแบบเดิมว่าแตกต่างอย่างไร สำหรับกรณีโรคเฉพาะบางโรค เมื่อบริหารระดับเขตแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหลือระดับประเทศไว้เท่าที่จำเป็น เขตต้องรองรับบริหารได้และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  และลดรายงานให้เหลือน้อยที่สุด

อินเดีย : ระบบสาธารณสุขที่ไร้การควบคุม

อินเดีย : ระบบสาธารณสุขที่ไร้การควบคุม

Author Super User

เดอะการ์เดียน : ระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service : NHS) ของสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหา ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ NHS ได้ถูกร้องของบประมาณกว่า 8 พันล้านปอนด์เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ล่าสุด 8 ทีมข่าวจาก "เดอะการ์เดียน" (The Guardian) ได้พยายามที่จะวิเคราะห์วิธีการดำเนินงานของระบบสุขภาพในสหราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไล่เรียงตั้งแต่ระบบสุขภาพที่ถูกบังคับให้เร่งดำเนินงานในประเทศอินเดีย ไปจนถึงระบบสุขภาพของประเทศเยอรมันที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ

แอฟริกาใต้ : ชนชั้น และความไม่เท่าเทียมในระบบสุขภาพ

แอฟริกาใต้ : ชนชั้น และความไม่เท่าเทียมในระบบสุขภาพ

Author Super User

เดอะการ์เดียน : ระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service : NHS) ของสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหา ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ NHS ได้ถูกร้องของบประมาณกว่า 8 พันล้านปอนด์เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ล่าสุด 8 ทีมข่าวจาก "เดอะการ์เดียน" (The Guardian) ได้พยายามที่จะวิเคราะห์วิธีการดำเนินงานของระบบสุขภาพในสหราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไล่เรียงตั้งแต่ระบบสุขภาพที่ถูกบังคับให้เร่งดำเนินงานในประเทศอินเดีย ไปจนถึงระบบสุขภาพของประเทศเยอรมันที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ

สำรวจภาวะป่วยไข้ระบบสุขภาพโลก ตอนที่ 1 “จีน : กระแสเรียกร้องการแพทย์ที่มีคุณภาพ”

สำรวจภาวะป่วยไข้ระบบสุขภาพโลก ตอนที่ 1 “จีน : กระแสเรียกร้องการแพทย์ที่มีคุณภาพ”

Author Super User

เดอะการ์เดียน : ระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service : NHS) ของสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหา ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ NHS ได้ถูกร้องของบประมาณกว่า 8 พันล้านปอนด์เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ล่าสุด 8 ทีมข่าวจาก "เดอะการ์เดียน" (The Guardian) ได้พยายามที่จะวิเคราะห์วิธีการดำเนินงานของระบบสุขภาพในสหราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไล่เรียงตั้งแต่ระบบสุขภาพที่ถูกบังคับให้เร่งดำเนินงานในประเทศอินเดีย ไปจนถึงระบบสุขภาพของประเทศเยอรมันที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ

เครือข่ายสุขภาพยื่นข้อเสนอให้กมธ.-สปช.-ร่างรธน. ‘มีกองทุนสุขภาพมาตรฐานเดียว’

เครือข่ายสุขภาพยื่นข้อเสนอให้กมธ.-สปช.-ร่างรธน. ‘มีกองทุนสุขภาพมาตรฐานเดียว’

Author Super User

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างสุขภาพมาตรฐานเดียว ให้กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช.ด้านสังคม และประธานกมธ.ยกร่างรธน. ให้รวม 3 กองทุนสุขภาพเป็นกองทุนเดียว ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชี้สิทธิรักษาประกันสังคมต่ำที่สุด เบื้องต้นขอให้ผู้ประกันตนมารวมกับบัตรทอง ส่วนเงินที่จ่ายสมทบทุกเดือนให้เป็นกองทุนชราภาพแทน

สธ.ให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1 ล้านคนต้องมีประกันสุขภาพ

สธ.ให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1 ล้านคนต้องมีประกันสุขภาพ

Author Super User

กระทรวงสาธารณสุขให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในไทยกว่า 1 ล้านคน ทุกคนต้องตรวจและประกันสุขภาพ พร้อมนำร่องจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จและตั้งโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้าง อสต.ใหม่ และเพิ่มความรู้แก่ อสต.รายเก่า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้

เสนอรธน.ใหม่ ‘รวม 3 กองทุน-ประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทอง-รพ.ออกนอกระบบ’

เสนอรธน.ใหม่ ‘รวม 3 กองทุน-ประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทอง-รพ.ออกนอกระบบ’

Author Super User

ASTVผู้จัดการรายวัน - กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมบุกรัฐสภา เข้าพบ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอรวม 3 กองทุน โยกสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมไปใช้สิทธิเดียวกับบัตรทอง พร้อมย้ายเงินสมทบจากรัฐ 7,000-10,000 ล้านบาท ให้ สปสช.บริหาร ส่วนเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนชราภาพ เสนอรพ.รัฐที่พร้อมให้ออกนอกระบบ บริหารอิสระ กระจายอำนาจแบบ รพ.บ้านแพ้ว

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us