• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 8

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

Author Super User

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุขในคณะแพทยศาสตร์ไทย (คศ.นส.) ในการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจน นายศีลวัน สถิตรัตนชีวิน นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

Author Super User

เมื่อวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจนนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS นำทีมโดย น.ส.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม และคณะ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อหาภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์วิจัยในอนาคต

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Author Super User

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส่ง ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS, นางสาวสมพร หุ่นเลิศ และ นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ “100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ”

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2257 ที่ผ่านมา นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง "Total knee arthroplasty in obese patients: An updated literature review" ในงานประชุม the 87th Annual Meeting of The Japanese Orthopedic Association ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Author Super User

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other News

เสนอ “AEC ยกกำลัง 2” วิจัยสุขภาพรับอาเซียน

เสนอ “AEC ยกกำลัง 2” วิจัยสุขภาพรับอาเซียน

Author Super User

จาก งานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอแนวทางงานวิจัยสุขภาพของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต

สธ. เปิดประชุมวิชาการ พัฒนาระบบเขตสุขภาพ ให้คนไทยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน

สธ. เปิดประชุมวิชาการ พัฒนาระบบเขตสุขภาพ ให้คนไทยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน

Author Super User

กระทรวง สาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน

หมอไพบูลย์เสนอออก ‘กม.ตะวันรอน’ เดินหน้าเขตสุขภาพ กันการเมืองเปลี่ยน

หมอไพบูลย์เสนอออก ‘กม.ตะวันรอน’ เดินหน้าเขตสุขภาพ กันการเมืองเปลี่ยน

Author Super User

หมอ ไพบูลย์เผยผลศึกษาวิจัยเขตบริการสุขภาพ สธ. พบการเดินหน้านโยบายนี้มาถูกทาง ในด้านกระจายอำนาจและตัดสินใจ อย่างน้อยในระดับปฏิบัติที่กระจายไปตามเขต เปิดโอกาสทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่ เขตที่ประสบผลสำเร็จเด่นชัด คือ เขต 8 และ 9 ปัจจัยเกิดจากภาวะผู้นำ และความร่วมมือกับเขตของสปสช. แต่ยังเป็นระบบที่มองแค่ใน สธ. ขาดการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม แถมโครงสร้างยังมีปัญหาธรรมาภิบาล ต่างจาก สปสช. โครงสร้างบริหารเน้นการมีส่วนร่วม 10 ปี ไม่พบทุจริต เสนอออก กม.ตะวันรอน เดินหน้า “เขตสุขภาพ” กันการเมืองเปลี่ยน

สพศท.หนุนแก้ระบบจ่ายสสส. จากจ่ายตรง เป็นจ่ายผ่านระบบงบประมาณ

สพศท.หนุนแก้ระบบจ่ายสสส. จากจ่ายตรง เป็นจ่ายผ่านระบบงบประมาณ

Author Super User

นสพ.มติ ชน -บอร์ดยาสูบแจงยังไม่เคาะข้อเสนอรื้อขั้นตอนอุดหนุน สสส.-ไทยพีบีเอส ระบุหลายหน่วยงานยื่นขอใช้เงิน ห่วงไม่โปร่งใส 'สพศท.'เห็นด้วย ชี้ระบบบริหารมีจุดอ่อนหละหลวม 'หมอประกิต'ยันผลงาน สสส.ต้นแบบองค์การอนามัยโลก

ปลัดสธ.เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรมต.สธ.

ปลัดสธ.เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพ 16 เรื่อง ต่อรมต.สธ.

Author Super User

ปลัด สธ.เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวัน ที่ 13 กันยายน 2557 นี้ รวม 16 เรื่องและมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็น ไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลด ความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วม กัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด  และกระจายงบประมาณสู่เขต สุขภาพ

เหรียญด้านที่สอง ปฏิรูปสุขภาพไทย

เหรียญด้านที่สอง ปฏิรูปสุขภาพไทย

Author Super User

ไทย รัฐ -นับเนื่องจากเงื่อนปัญหาระบบ บริการสุขภาพคนไทยระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เป็นประเด็นร้อน ถือเป็นความเห็นที่แตกต่าง ที่เป็นเรื่องดี

แพทย์ชนบทค้าน ‘เขตสุขภาพประชาชน’ ชี้เป็นผลไม้พิษ ไม่ใช่คำตอบปฏิรูป

แพทย์ชนบทค้าน ‘เขตสุขภาพประชาชน’ ชี้เป็นผลไม้พิษ ไม่ใช่คำตอบปฏิรูป

Author Super User

แพทย์ ชนบทแถลงการณ์ถึงคสช. ค้านแนวคิดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้เป็นผลไม้พิษตกค้างจากการเมืองเก่าที่เกิดจากการผลักดันของอดีตรม ว.สธ.จากเพื่อไทย และปลัดสธ. คนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น สวนทางข้อเสนอการปฏิรูปที่ต้องกระจายอำนาจ หวั่นเกิดหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นมาอีก 12 กรม เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง ทำลายระบบสาธารณสุขของไทย

หวั่นวิกฤติ NCDs ทำคนไทยเหลื่อมล้ำสุขภาพมากขึ้นอีก

หวั่นวิกฤติ NCDs ทำคนไทยเหลื่อมล้ำสุขภาพมากขึ้นอีก

Author Super User

หมอ จรัสเตือน NCDs อาจนำไทยสู่วิกฤติด้านสุขภาพ ขยายช่องว่างความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำมากไปอีก เหตุเป็นโรคที่ต้องรักษาดูแลตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายสูง แต่ระบบบริการสุขภาพไทยไม่เพียงพอ ถ้าประชาชนป่วยโรคนี้มากขึ้น จะทำให้เข้าไม่ถึงบริการ เกิดความถดถอยครั้งใหญ่ ชี้ต้องปรับทัศนคติ ค่าใช้จ่ายสุขภาพไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้านดร.อัมมารเผยยุทธศาสตร์ NCDs ต้องเน้นป้องกันปฐมภูมิ แต่ไทยมีปัญหาปฐมภูมิในเขตเมือง ในพื้นที่ชนบทสธ.ทำได้ดี แต่กลับละเลยในเขตเมือง ทั้งที่ไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น

สธ.ดึงร.ร.แพทย์เป็นบอร์ดเขตสุขภาพ กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

สธ.ดึงร.ร.แพทย์เป็นบอร์ดเขตสุขภาพ กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

Author Super User

สธ.จับ มือผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ  นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงาน เสริมกลไกอื่นๆ ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งการธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เรียนลัดระบบประกันสุขภาพของ "ญี่ปุ่น"

เรียนลัดระบบประกันสุขภาพของ "ญี่ปุ่น"

Author Super User

เว็บไซต์ไกจินพอท  :  ในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ใครที่ต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์เจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล แม้จะไม่นับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือประกันสุขภาพ การเจ็บป่วยในต่างแดนก็ถือว่าสร้างความกังวลใจให้อย่างที่สุดแล้ว สำหรับคนที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น ระบบประกันสุขภาพของประเทศนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่ขั้นตอนกระบวนการก็ไม่ได้สะดวกง่ายดายไปซะทั้งหมด การมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น อาจจะช่วยให้คุณไม่ต้องพบเจอกับเรื่องประหลาดใจหรือเครียดเกินไปโดยไม่จำเป็น

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us