• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 8

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Author Super User

สืบเนื่องจากการประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ที่ผ่านมา หนึ่งในข้อเสนอโครงการที่คณะทำงานสนใจและเห็นถึงความสำคัญของประเด็นศึกษา คือเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

การประชุม “ คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข”

Author Super User

ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดประชุม “คณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการและเขตกรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุข” ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

อบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1”

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักวิจัยด้านนโยบายในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตปริญญาเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 ประเทศสิงคโปร์

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคุณมโน มณีฉาย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Information relationship Patterns among Staff of Local Health and Non-Health Organizations in Thailand ในการประชุมวิชาการ Health Systems in Asia 2013 เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง "Responses to the Year 2011 N ISQUA 2011 Major Flood Incident in Thailand : A Case Study of a Tertiary-Care Hospital in Bangkok" ในการประชุมวิชาการ ISQua's 30th International Conference Edinburgh 2013 : Quality and Safety in Population Health and Healthcare ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการสำหรับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยที่เน้นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาประชากรในภาพรวม

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

Author Super User

เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์ นิชนันท์ กิจรานันทน์ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Surgical Techniques and Tools for Osteoarthritis of the Knee : An Updated Literature Review" ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  (The 35th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 2013) ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์คว้ารางวัล Patil Award จากการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

Author Super User

ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และกลุ่มนิสิตแพทย์ ประกอบด้วย นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์, นายวิธวินท์ จงจตุพร และนางสาวณิชา จารุพาณิช ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการคว้ารางวัล Patil Award Winner for Oral Presentation ในสาขา Curriculum planning จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "ASEAN Economic Community (AEC) and Medical Qualification Research"  ในการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ นำเสนองานวิจัยในงาน CAST 2013 ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2556 ที่ผ่าน ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ CAST 2013 Kyoto Japan The 13 Congress of the Asian Society : From Asia to the World - Message for the future ณ ศูนย์ประชุม  Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น โดยดร.นพ.กฤษณ์ และคณะ ได้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบของ poster presentation ในหัวข้อเรื่อง Potential Impact of Thai kidney Transplant Program on Immunosuppressive Utilization : An Analysis of National Transplant Registry

Other News

สธ.ปรับมาตรการรับมือ"อีโบลา" เน้นคัดกรองบุคคลจาก ปท.ระบาด14 สิงหาคม 2557 18:55 น.

สธ.ปรับมาตรการรับมือ"อีโบลา" เน้นคัดกรองบุคคลจาก ปท.ระบาด14 สิงหาคม 2557 18:55 น.

Author Super User

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงมาตรการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลา โดยจะปรับใช้มาตรการให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งการติดตามจุดผ่านเข้าออกประเทศจากพื้นที่แพร่ระบาด 4 ประเทศคือ กินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และเมืองลากอสของไนจีเรีย

ร้องคสช.แก้หลักเกณฑ์บรรจุนักวิชาการสาธารณสุข′กพ.′นัดถกทบทวน16ก.ย.

ร้องคสช.แก้หลักเกณฑ์บรรจุนักวิชาการสาธารณสุข′กพ.′นัดถกทบทวน16ก.ย.

Author Super User

วันที่ 14 สิงหาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายวีรพล ศรีทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สถาบันนอกสมทบ) พร้อมตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขจากทั่วประเทศ ประมาณ 200 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านนางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผอ.ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้คสช.ให้ความเป็นธรรมเรื่องการพิจารณาบุคคลบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

สธ.จับมือสถาบันผลิตหมอ ร่วมเป็น กก.เขตสุขภาพ

สธ.จับมือสถาบันผลิตหมอ ร่วมเป็น กก.เขตสุขภาพ

Author Super User

ก.สาธารณสุข จับมือสถาบันผลิตแพทย์ทั่วประเทศ ร่วมชุดคณะกรรมการในเขตสุขภาพของ สธ. ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงานมาเสริมกลไกอื่น ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ดี

8 เครือข่ายสุขภาพจี้คสช.สนใจรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งซุปเปอร์บอร์ดฟื้นฟูอภ.ด่วน

8 เครือข่ายสุขภาพจี้คสช.สนใจรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งซุปเปอร์บอร์ดฟื้นฟูอภ.ด่วน

Author Super User

8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ จี้ หัวหน้าคสช. สนใจรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วย อย่าเอาแต่มุ่งเศรษฐกิจ เร่งซุปเปอร์บอร์ดฟื้นฟูองค์การเภสัชกรรม ก่อนประชาชนขาดยาจำเป็น ระบบสุขภาพพังพินาศ

สธ. ดึงร.ร.แพทย์เป็นบอร์ดเขตสุขภาพ กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

สธ. ดึงร.ร.แพทย์เป็นบอร์ดเขตสุขภาพ กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

Author Super User

สธ.จับมือผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ  นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงาน เสริมกลไกอื่นๆ ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งการธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

กรมอนามัย ร่วมกับนราธิวาส ประกาศ 9 นโยบายยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก

กรมอนามัย ร่วมกับนราธิวาส ประกาศ 9 นโยบายยกระดับสุขภาพแม่และเด็ก

Author Super User

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส หนุนพัฒนาคุณภาพประชากรแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ การคลอด และเลี้ยงดูให้เติบโตมีพัฒนาการสมวัย ประกาศนโยบาย 9 ข้อ เพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

สธ.ชง “พรบ. โรคติดต่อ” ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ.ชง “พรบ. โรคติดต่อ” ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย

Author Super User

สธ. เตรียมเสนออนุมัติโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เป็นโรคที่ 6 ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ ผลการตรวจเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ตรวจแล้ว 381 คน ไม่พบรายใดมีอาการผิดปกติ ขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รู้สถานการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สธ.ตั้งเป้าเขตบริการสุขภาพเห็นผลชัดใน 3 ปี ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงเสมอภาคมากขึ้น

สธ.ตั้งเป้าเขตบริการสุขภาพเห็นผลชัดใน 3 ปี ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงเสมอภาคมากขึ้น

Author Super User

สธ.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตบริการสุขภาพ แก้ปัญหาสาธารณสุขสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รพ.เติบโตมีทิศทางตามความจำเป็นของประชาชน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนอดีต แต่บริหารในระดับเขตครอบคลุมการเงินการคลัง การกระจายกำลังคน และทรัพยากรเครื่องมือแพทย์ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคมีมาตรฐานเดียวกันทุกเขต เผยผลสำเร็จที่ผ่านมาช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เคยเข้าถึงน้อย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และจิตเวช ตั้งเป้าเห็นผลสำเร็จใน 3 ปี

เบรก 'เขตสุขภาพ สธ.' 'ปฏิรวบ' สวนทาง 'ปฏิรูป'

เบรก 'เขตสุขภาพ สธ.' 'ปฏิรวบ' สวนทาง 'ปฏิรูป'

Author Super User

'ทิศทางที่ถูกต้องของระบบสุขภาพ คือ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนดูแล'

เปิดงานวิจัย เขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก่อนไทยจะมีเขตสุขภาพ

เปิดงานวิจัย เขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก่อนไทยจะมีเขตสุขภาพ

Author Super User

“การศึกษารูปแบบ แนวทางระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” โดย วินัย ลีสมิทธิ์ (2552) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) โดยได้ศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการระบบเขตสุขภาพพื้นที่ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศต่างๆ 8 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เกาหลี ไต้หวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งทบทวนประสบการณ์การซื้อบริการสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้มี การนำเสนอ “โจทย์คำถาม” ซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผนเขตสุขภาพ 5 ข้อ ได้แก่

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us