• Showcase Newsletter

Health Services Research

Health Services Research

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักเพื่อการทำวิจัย สร้างเครือข่ายเพื่อการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Health System Research

Health System Research

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ

Research Network

Research Network

มีความเป็นกลางทางวิชาการ มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และมีความยั่งยืนในการดำเนินการตามภารกิจ

ประชาสัมพันธ์เครือข่าย

Research @ PSM-Chula จดหมายข่าวเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

pr network psm newsletter 9

รายงานวิจัยแนะนำ

ทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของท่านผ่านทางหน้าเว็บของศูนย์ฯ

หากท่านต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ กรุณาติดต่อที่
Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

ชื่อวิจัย ผู้วิจัย
การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ
Self-efficacy in diabetic care and occurrence of adverse events in an ambulatory setting Benjamas Sirikamonsathian และคณะ

TRC-HS News

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดการประชุม คศ.นส. ในงานประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557

Author Super User

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดประชุมเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพด้านนโยบายสาธารณสุขในคณะแพทยศาสตร์ไทย (คศ.นส.) ในการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจน นายศีลวัน สถิตรัตนชีวิน นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Moscone West Convention Center in San Francisco, California

Author Super User

เมื่อวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ ตลอดจนนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS นำทีมโดย น.ส.ชนากานต์ คณิตธรรมนิยม และคณะ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7

Author Super User

เมื่อวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อหาภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์วิจัยในอนาคต

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Author Super User

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส่ง ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ

Author Super User

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS, นางสาวสมพร หุ่นเลิศ และ นางสาวภาลดี ยิ้มแย้ม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ “100 ปีแห่งประสบการณ์ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ”

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

Author Super User

เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2257 ที่ผ่านมา นายนิชนันท์ กิจรานันทน์ ซึ่งเป็นนิสิตแพทย์จากโครงการ MS-HSS ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวข้อเรื่อง "Total knee arthroplasty in obese patients: An updated literature review" ในงานประชุม the 87th Annual Meeting of The Japanese Orthopedic Association ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

ประกาสสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การรับสมัคร Fellow นักวิจัยระบบสุขภาพ

Author Super User

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหนึ่งภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย ปัจจุบันมีโปรแกรมวิจัยและพัฒนา เรื่องการตอบสนองของระบบสุขภาพ (health system responsiveness) ที่ทำงานร่วมกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต”

Author Super User

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

ประชุมทบทวนงานวิจัย

ประชุมทบทวนงานวิจัย "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยใน ออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"

Author Super User

อีกหนึ่งงานวิจัยที่สืบเนื่องต่อจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเล็งหาโจทย์วิจัยที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ คืองานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1" ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้จัดประชุมทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other News

รมว.แรงงานให้หาคำตอบ สร้างรพ.สปส. เป็นทางเลือกหรือภาระผู้ประกันตน

รมว.แรงงานให้หาคำตอบ สร้างรพ.สปส. เป็นทางเลือกหรือภาระผู้ประกันตน

Author Super User

รมว.แรงงาน ประกาศเดินหน้าปฏิรูป สปส. ต้องโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ มอบผู้บริหารหาคำตอบสร้างรพ.สปส.จะเป็นทางเลือกหรือภาระสำหรับผู้ประกันตน รวมถึงคัดกรองกรรมการประกันสังคมให้เป็นตัวแทนผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ย้ำเงินลงทุนนอกต้องโปร่งใส ด้านปลัดแรงงานเผยบอร์ด สปส. ไฟเขียวลดจำนวนบอร์ดอนุกรรมการจาก13 ชุดเหลือ 4 ชุด

'เภสัช' จี้เปิดประชุมวิสามัญ ถกแก้ร่าง'พ.ร.บ.วิชาชีพฯ'

'เภสัช' จี้เปิดประชุมวิสามัญ ถกแก้ร่าง'พ.ร.บ.วิชาชีพฯ'

Author Super User

นสพ.มติชน : กลุ่มเภสัชกรยื่น 1,633 รายชื่อ ต่อสภาวิชาชีพ ค้านร่าง'พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537' ฉบับปรับปรุง ยันลิดรอน ไม่ชอบธรรม จี้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญถามความเห็นสมาชิก

HITAP วิจัยพบ คนพิการประกันสังคม สิทธิด้อยกว่าบัตรทอง

HITAP วิจัยพบ คนพิการประกันสังคม สิทธิด้อยกว่าบัตรทอง

Author Super User

ผลวิจัย HITAP ชี้สิทธิประโยชน์กายอุปกรณ์ “คนพิการ” ระบบประกันสังคมด้อยสุดๆ มีเพียง 29 รายการ ขณะที่บัตรทองมี 54 รายการ ข้าราชการมากถึง 80 รายการ เผยรัฐหนุนเข้าสู่ระบบทำงานต้องเปลี่ยนสิทธิมาอยู่ประกันสังคมทำให้ถูกลิดรอนสิทธิ เข้าไม่ถึงการรักษา แนะทำสิทธิประโยชน์เดียวลดความเหลื่อมล้ำ

วิจัยพบประกันสังคมรักษาแย่ สกว.ชี้ไม่พัฒนา-เข้าไม่ถึงสิทธิ

วิจัยพบประกันสังคมรักษาแย่ สกว.ชี้ไม่พัฒนา-เข้าไม่ถึงสิทธิ

Author Super User

สกว.เผยวิจัยพบกองทุน สปส.สิทธิรักษาพยาบาลยอดแย่-ขาดการพัฒนา ไม่เปิดรับฟังความเห็น ปชช. ชี้ปฏิรูปกองทุนเป็นเรื่องดีแต่ควรมองด้านการรักษา-คุณภาพนอกจากความโปร่งใสด้วย

สปสช.เผยงบ QOF หนุนบริการสุขภาพชุมชน

สปสช.เผยงบ QOF หนุนบริการสุขภาพชุมชน

Author Super User

สปสช.แจง เกณฑ์การจ่ายงบ QOF ยึดตาม NICE guidance ประเทศอังกฤษ จ่ายเงินเสริมงบผู้ป่วยนอก 45-92 บาทต่อหัวประชากร หนุนงานบริการระดับปฐมภูมิ 1,204 แห่ง ภายใต้ตัวชี้วัด 9 รายการ ตามข้อตกลงร่วมกับ สธ. เผยผลงานปี 57 ช่วยสร้างความตื่นตัวงานอนามัยแม่และเด็ก การจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ รวมถึงพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่

ค้านกรมทรัพย์สินฯ แก้ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ทำผู้ผลิตยารายย่อยเสียเปรียบ

ค้านกรมทรัพย์สินฯ แก้ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ทำผู้ผลิตยารายย่อยเสียเปรียบ

Author Super User

สมาคมผลิตยาไทยค้านกรมทรัพย์สินฯเสนอแก้พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า เพิ่มคำยามเรื่องกลิ่น เผยทำเกิดกว่าสาเหตุที่ขอแก้ไข ที่ระบุแค่ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น แต่กลับแก้ไขเกิน ซ้ำยังทำเกินไปกว่าข้อตกลงทริปส์ ทำให้ไทยเสียเปรียบ ละทิ้งเอกสิทธิ์ของประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยเสียโอกาสพัฒนาสินค้าตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบ โดยเฉพาะเรื่องยาที่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติและกลิ่นสังเคราะห์ในการผลิตยาจะได้รับผลกระทบมาก

เสี่ยงยัดข้อหา'แพทย์-พยาบาล' อัดร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายฯโทษแรง

เสี่ยงยัดข้อหา'แพทย์-พยาบาล' อัดร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหายฯโทษแรง

Author Super User

นสพ.ASTVผู้จัดการรายวัน - แพทย์ชี้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หลักการดี แต่เนื้อหาตรงข้าม ทำแพทย์พยาบาลกลายเป็นแพะ ถูกยัดเยียดข้อหาจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการรักษามาโหวตผิดถูก แถมกำหนดโทษร้ายแรงกว่าเจตนาฆ่า-คอร์รัปชัน จวกเป็นกฎหมายประชานิยมไล่แจกเงิน เอาความรู้สึกผู้บริโภคเป็นเกณฑ์ แนะขยาย ม.41 ครอบคลุมทุกสิทธิแทนออกกฎหมายใหม่

มติชน : นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปั้น 'เขตสุขภาพ' จัดระบบบริการสาธารณสุข

มติชน : นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปั้น 'เขตสุขภาพ' จัดระบบบริการสาธารณสุข

Author Super User

นสพ.มติชน : อีกเพียง 1 ปี "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเกษียณอายุราชการ แต่ชื่อของ นพ.ณรงค์ กลับเป็นที่สนใจในแวดวงข่าวสาธารณสุขอีกครั้งจากปมร้อนกรณีมีนโยบายปฏิรูปการบริหารงานด้านสาธารณสุขในรูปแบบ "เขตสุขภาพ" แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติในทางปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ระหว่าง สธ.กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขณะที่ เครือข่ายองค์กรเอกชน (เอ็นจีโอ) ด้านสุขภาพ มองว่าที่ปลัด สธ.มีแนวคิดนี้ เพราะต้องการรวบอำนาจการบริหารไปอยู่กับ สธ.ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึง กลุ่มผู้ป่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ล่าสุด "มติชน" มีโอกาสพูดคุยกับ นพ.ณรงค์ ถึงปัญหาดังกล่าว

สธ.ดึง “ยูฮอสเน็ต” ดูแลประชาชน-ผลิตแพทย์เชี่ยวชาญ

สธ.ดึง “ยูฮอสเน็ต” ดูแลประชาชน-ผลิตแพทย์เชี่ยวชาญ

Author Super User

รมว.สธ. ดึงโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ 21 แห่ง หรือยูฮอสเน็ต ร่วมจัดบริการประชาชน สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการผลิตแพทย์สาขาเชี่ยวชาญ เช่น มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ การรับมือโรคอีโบลา จัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยจัดระบบการดำเนินร่วมในเขตสุขภาพทั่วประเทศ

ยุบ vs ไม่ยุบ กองทุนย่อยสปสช. หรือเรากำลังหลงประเด็น ?

ยุบ vs ไม่ยุบ กองทุนย่อยสปสช. หรือเรากำลังหลงประเด็น ?

Author Super User

ขณะที่สถานการณ์ร้อนๆ ในระบบสาธารณสุขในรอบสัปดาห์นี้ ดูเหมือนจะอยู่ในความสงบ แต่ก็เป็นความสงบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนออกหน้าเท่านั้น ภายในยังคงมีคลื่นใต้น้ำ และความขัดแย้งที่ยังหาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะในประเด็นความเห็นต่าง เรื่องกองทุนย่อยในงบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทอง ซึ่งสธ.มีข้อเสนอชัดเจนว่าขอให้ยุบกองทุนย่อยให้เหลือเพียง 4 รายการก็พอ ขณะที่ฝั่งสปสช.ก็ยังยืนกรานว่า ยังไงก็ยังต้องคงไว้ที่ 9 รายการเช่นเดิม

Under the auspices of

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Useful Link


ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ทำการรวบรวม Web Link ที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านระบบสุขภาพได้รวดเร็วขึ้น

Contact Info

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : contact@trc-hs.org

Find Us